Weather Alert for Carnarvon and Coral Bay

Published on Thursday, 22 February 2024 at 9:49:03 AM

All information in this update was provided by the Department of Fire and Emergency Services WA (DFES), noting that all weather-related information is sourced by DFES from the Bureau of Meteorology (BOM).
As at 3.00pm today, Wednesday 21 February the following applies:
  • There is potential for the system to form as a cyclone later this week
  • If the weather system continues on its current track (please see attached Tropical Cyclone Forecast Map from BOM) it is expected to cross the Pilbara or Gascoyne coast on Saturday 24 February in the afternoon as a Category 2 cyclone with wind speeds expectant of 125-160km per hour.
  • We will share an updated Tropical Cyclone Forecast Map tomorrow morning.
Carnarvon and Coral Bay will potentially be put on a Blue Alert from 8.00am tomorrow, Thursday 22 February. For information on actions to take during a Blue Alert please follow this https://dfes.wa.gov.au/hazard-information/cyclone
For those needing an Evacuation Centre in the event of a cyclone, evacuation centres will be set up in the relevant locations. More details on evacuation centres will be provided on the Shire’s Facebook page tomorrow.
For important up-to-date information, please see the relevant links below
Bureau of Meteorology http://www.bom.gov.au/
Department of Fire and Emergency Services https://dfes.wa.gov.au/
Vietnamese

Cảnh báo thời tiết cho Carnarvon và Vịnh Coral Bay

Tất cả thông tin trong bản cập nhật này được cung cấp bởi Sở Cứu hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp Tây Úc (DFES). Lưu ý rằng tất cả thông tin liên quan đến thời tiết đều được DFES lấy từ Cục Khí tượng (BOM).

 

Vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, Thứ Tư ngày 21 tháng 2, áp dụng như sau:

 

  • Có khả năng có lốc xoáy vào cuối tuần này
  • Nếu diễn biến thời tiết tiếp tục đi theo hướng hiện tại (vui lòng xem Bản đồ Dự báo Bão nhiệt đới đính kèm từ BOM), dự kiến lốc xoáy sẽ đi qua bờ biển Pilbara hoặc Gascoyne vào buổi chiều Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 dưới dạng lốc xoáy cấp 2 với tốc độ gió vào khoảng 125- 160 km một giờ.
  • Chúng tôi sẽ chia sẻ Bản đồ Dự báo Bão nhiệt đới cập nhật vào sáng mai.

 

Carnarvon và Coral Bay có thể sẽ được đưa vào Cảnh báo Xanh từ 8 giờ sáng mai, thứ Năm ngày 22 tháng 2. Để biết thông tin về các hành động cần thực hiện trong Cảnh báo Xanh, vui lòng theo dõi https://dfes.wa.gov.au/hazard-information/cyclone

 

Đối với những người cần Trung tâm Sơ tán trong trường hợp có lốc xoáy, các trung tâm sơ tán sẽ được thành lập ở các địa điểm liên quan. Thông tin chi tiết hơn về các trung tâm sơ tán sẽ được cung cấp trên trang Facebook của Shire vào ngày mai.

 

Để biết thông tin cập nhật quan trọng, vui lòng xem các liên kết có liên quan bên dưới

WA khẩn cấp https://www.emergency.wa.gov.au/

Cục Khí tượng http://www.bom.gov.au/

Sở Cứu hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp https://dfes.wa.gov.au/